TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on omaan työhön/työyhteisöön liittyvien kysymysten, ajatusten, kokemusten ja tunteiden tutkimista yhdessä. Kehollisuus työnohjauksessa vahvistaa työntekijöiden tietoisuutta sekä ymmärrystä näihin linkittyvistä kehollisista mekanismeista. 

Keho-orientoituneessa työnohjauksessa asetutaan pohtimaan kehollista ja somaattista ulottuvuutta työn tekemiseen, sen tavoitteisiin sekä työssä jaksamiseen. Keho-orientoituneisuus vahvistaa tietoisuutta myös omista tarpeista sekä auttaa asettamaan tarvittavia rajoja ja näin ollen vähentää riskiä kuormittua. 

Keho-orientoituneessa työnohjauksessa on mahdollista yhdessä työnohjaajan kanssa tutkia työssä esiintyviä ilmiöitä, tuottaa uudenlaista ajattelua, auttaa löytämään ihmisen luovia voimavaroja sekä tukea työssä jaksamista. 

Esimerkiksi tietoisen läsnäolon harjoittamisen on todettu lievittävän stressireaktioita, parantavan vuorovaikutusta sekä auttavan ihmisiä toimimaan rakentavasti myös haastavissa vuorovaikutustilanteissa.

Keho-orientoitunut työnohjaaja toimii työnohjattavan ammatillisen pohdinnan ja kehittymisen lisäksi myös kehollisten reaktioiden hahmottamisen ja reflektoinnin tukena, sekä somaattisten resurssien tutkijana ja etsijänä.